logo logo_ygnis

Privacybeleid

Laatste versie van 22 februari 2019

[Merk Ygnis is een merk van GROUPE ATLANTIC]

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens staat bij ons centraal. GROUPE ATLANTIC past de volgende fundamentele beginselen toe met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens:

 • Wij vragen of verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Wij delen uw persoonsgegevens met niemand anders, behalve ter naleving van de wet, om u bij te staan, om onze rechten te beschermen of als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

GROUPE ATLANTIC houdt zich aan alle wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die van kracht zijn in de landen waar zij actief is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, vaak aangeduid als GDPR of AVG).

Door gebruik te maken van de diensten aangeboden door GROUPE ATLANTIC, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De voor de verwerking verantwoordelijke is het bedrijf dat bepaalt voor welk doel en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

De persoonsgegevens die op de website, mobiele applicaties en tijdens uw bestellingen worden verzameld, worden verwerkt door:

Atlantic Société Française de Développement Thermique RCS La Roche Sur Yon 562 053 173

Gevestigd te: 44 boulevard des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur Yon, FRANKRIJK

Hierna genoemd: « GROUPE ATLANTIC »

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

GROUPE ATLANTIC verbindt zich ertoe uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderschreven diensten, zoals:

 • Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer van de gebruiker, van de ontvanger van de bestelling of offerte, van de klant of van de kandidaat voor een vacature.
 • Afleveradres van de bestelling en/of van de klant indien verschillend.
 • Ophaaladres van een terug te sturen product.
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, connectielogboek).
 • Ondernemingsnummer in het kader van onze getrouwheidsprogramma’s voor professionals.
 • Geboortedatum en -plaats, INSZ-nummer in het kader van onze getrouwheidsprogramma’s voor werknemers van onze professionele klanten.
 • Gegevens in de cv’s en sollicitatiebrieven van kandidaten voor een vacature.
 • In sommige gevallen locatiegegevens, om te helpen bij het instellen van uw apparaten, voor diensten of om een vakman in de buurt te vinden.
 • Informatie en statistieken over onze producten en diensten (verbonden apparaten en apps).
 • In sommige gevallen de identificatiegegevens van uw draadloze wifi-netwerk (SSID en wachtwoord) om uw wifi-apparatuur te koppelen en op afstand te bedienen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens door GROUPE ATLANTIC is bedoeld voor:

 • Beheer van onze klanten en prospects
 • Beheer van online verkooporders op onze websites
 • Beheer van de after-sales service van onze producten
 • Beheer van onze getrouwheidsprogramma’s
 • Bijstand aan onze klanten en prospects, met name bij de keuze van producten, hun installatie of hun instelling
 • Studies en analyses over het gebruik van onze diensten, met name om deze te verbeteren
 • Beheer van aanwervingen
 • Onderzoek en verbetering van onze producten en diensten
 • Beheer en aansturing van onze professionele netwerken
 • Deelname aan spelletjes en wedstrijden

Zo verwerkt GROUPE ATLANTIC uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • uit hoofde van de contractuele relatie tussen u en GROUPE ATLANTIC, of
 • uit hoofde van het gerechtvaardigd belang dat GROUPE ATLANTIC heeft om uw persoonsgegevens te verwerken (als GROUPE ATLANTIC een zakelijk belang heeft bij de verwerking van uw gegevens dat gerechtvaardigd en redelijk is en geen inbreuk maakt op uw privacy), of
 • wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, of
 • uit hoofde van een wettelijk verplichte verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik die uitoefenen?

Als klant of gebruiker van de diensten van GROUPE ATLANTIC, heeft u het recht:

 • om te vragen dat de verwerkte gegevens over u uit onze bestanden worden verwijderd. Indien u uw recht op vergetelheid uitoefent en u heeft toegang tot een klantenzone op een website, dan wordt deze toegang opgeschort omdat uw identiteitsgegevens uit onze bestanden zijn verwijderd. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen zolang er een bestelling voor u loopt of zolang er een geschil is tussen u en ons of, meer in het algemeen, zolang wij uw gegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te voeren of een van onze verplichtingen na te komen;
 • bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens wanneer dit niet strikt noodzakelijk is;
 • de over u verzamelde gegevens in te zien en op te vragen in een standaard elektronisch formaat;
 • om uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken – bijvoorbeeld door elk gebruik voor reclamedoeleinden te weigeren.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen:

 • Via e-mail

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep aan te tekenen, met name wanneer uw verzoek tot uitoefening van uw rechten niet binnen een maand na indiening is behandeld.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

GROUPE ATLANTIC bewaart de verzamelde persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn vergaard of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire bepalingen. GROUPE ATLANTIC verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de dienstverlening.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

De eventuele verwerking van persoonsgegevens door GROUPE ATLANTIC gebeurt in datacentra in de Europese Unie.

In geval van het doorgeven van persoonsgegevens aan ondernemingen van de Groep of onderaannemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, verbindt GROUPE ATLANTIC zich er vervolgens toe ervoor te zorgen dat deze begunstigden de bepalingen van Verordening (EU) nr. 679/2016 naleven.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

GROUPE ATLANTIC mag de persoonsgegevens die u hebt verstrekt of die zij heeft verzameld bekendmaken aan haar dochterondernemingen, werknemers, contractanten of gelieerde ondernemingen die

 • deze gegevens moeten kennen om ze namens GROUPE ATLANTIC te verwerken of om diensten te verlenen voor bovenstaande doeleinden, en
 • ermee hebben ingestemd deze niet aan derden bekend te maken.

GROUPE ATLANTIC zal geen persoonsgegevens verhuren of verkopen aan derden. Behalve aan haar werknemers, contractanten en dochterondernemingen, zoals hierboven beschreven, geeft GROUPE ATLANTIC alleen persoonsgegevens door wanneer dit wettelijk verplicht is.

Hoe benaderen wij onze klanten?

Als u ons uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer hebt verstrekt en toestemming hebt gegeven om berichten van ons te ontvangen, of als u eerder een bestelling bij ons hebt geplaatst, kan GROUPE ATLANTIC u e-mails of sms-berichten sturen om u te informeren over onze aanbiedingen, om nieuwe functies en productinformatie aan te kondigen, om uw feedback te vragen of om u gewoon op de hoogte te houden van nieuws over de merken en aanbiedingen van GROUPE ATLANTIC. U hebt altijd de mogelijkheid bezwaar te maken tegen dit soort prospectie, door u af te melden via de link in de e-mails, door “STOP” te sturen per SMS of door contact op te nemen met onze DPO via de bovenvermelde contactgegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

GROUPE ATLANTIC neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om verwerkte gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en tegen gebruik, wijziging of vernietiging van persoonlijke (of potentieel persoonlijke) gegevens.

Wij zijn verplicht de veiligheid van onze diensten te waarborgen en hebben fysieke, administratieve en technische maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Ons veiligheidsbeleid omvat het veiligheidsbeheer voor interne operaties en onze diensten. Dit beleid regelt alle veiligheidsaspecten die van toepassing zijn op de diensten en geldt voor alle werknemers van GROUPE ATLANTIC, alsook voor onze contractanten en onderaannemers die toegang moeten hebben tot deze gegevens.

Indien wij vaststellen dat uw gegevens door een derde werden toegeëigend of anderszins onrechtmatig verkregen, zullen wij u en de toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk de CNIL) hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Op welke wijze worden persoonsgegevens van minderjarigen verzameld?

Hoewel GROUPE ATLANTIC er niet naar streeft persoonsgegevens van minderjarigen te verzamelen, kunnen sommige diensten door minderjarigen worden gebruikt. In dat geval is het aan de ouders of voogden om te beslissen of hun minderjarig kind gebruik mag maken van de diensten van GROUPE ATLANTIC.

Wijzigingen in het privacybeleid

GROUPE ATLANTIC kan haar Privacybeleid te allen tijde wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van GROUPE ATLANTIC na eventuele wijzigingen in haar Privacybeleid aanvaardt u deze wijzigingen.